Erfgenaam

Degene die volgens het wettelijk erfrecht of een testament recht heeft op (een deel van) een nalatenschap.

In de wet staat wie de wettelijke erfgenamen zijn. Als er geen testament is opgemaakt door de erflater, erven zij.

In een testament kan worden afgeweken van het wettelijke erfrecht, zodat de persoon die nalaat zelf bepaalt wie de erfgenamen zijn.

U wenst:

Advies

Advies op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Begeleiding

Wij begeleiden u met gesprekken.